aktualno arhiv vse     Število vpisov: 345
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRODAJA OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO SKLADNO S 46. ČLENOM ZDDV-1 – Dolžnost popravka odbitka DDV, če davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka DDV ob nabavi osebnega motornega vozila 10.11.2017 10.11.2017
PRODAJA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU, IDENTIFICIRANEMU ZA NAMENE DDV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI, BLAGO PA SE ODPOŠLJE / ODPELJE NEPOSREDNO FIZIČNI OSEBI – Upoštevanje vrednostnih limitov za dobavo blaga na daljavo 12.10.2017 12.10.2017
PRODAJA RABLJENEGA BLAGA FIZIČNIM OSEBAM V DRUGO DRŽAVO ČLANICO PO POSEBNI UREDITVI ZA RABLJENO BLAGO – Upoštevanje vrednostnega limita, ki velja za dobave blaga na daljavo v tej državi članici 05.10.2017 05.10.2017
PRODAJA ZEMLJIŠČA, NA KATEREM SE NAHAJA NEDOKONČAN OBJEKT, NAMENJEN STANOVANJSKI RABI – UPORABA DDV STOPNJE 29.09.2017 29.09.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV, KADAR JE DOLŽNIK IZBRISAN IZ SODNEGA REGISTRA, UPNIK PA NE ZAHTEVA POPLAČILA TERJATEV OD PRAVNIH NASLEDNIKOV DOLŽNIKA 19.09.2017 19.09.2017
ČIŠČENJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Uporaba splošnih ali posebnega pravila glede opredelitve kraja opravljanja storitev 12.09.2017 12.09.2017
PRODAJA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU, IDENTIFICIRANEMU ZA NAMENE DDV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Preprodaja zadevnega blaga pred prevozom/odpošiljanjem blaga iz Slovenije – Sklicevanje na oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1 14.08.2017 16.08.2017
STORITVE, NEPOSREDNO POVEZANE Z IZVOZOM BLAGA – Storitve, ki se ne opravijo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika blaga 01.08.2017 01.08.2017
MALI DAVČNI ZAVEZANEC, KI OPRAVLJA DEJAVNOST PREPRODAJE RABLJENEGA BLAGA IN PRIDOBIVA BLAGO IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE V VREDNOSTI NAD 10.000 EUR – Obveznost identifikacije za namene DDV (t.i. atipični davčni zavezanec) 01.08.2017 07.08.2017
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Določitev prometa kot enega izmed pogojev pri prenehanju identifikacijske številke za namene DDV 28.07.2017 28.07.2017
IZDAJA RAČUNA ZA OPRAVLJENO TRANSAKCIJO S STRANI TRETJE OSEBE – (Ne)obveznost dogovora med izvajalcem transakcije in izdajateljem računa (tretjo osebo) 21.07.2017 21.07.2017
OBVEZNOST PREDLOŽITVE OBRAČUNA DDV – Mali davčni zavezanec, identificiran za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ki več ne opravlja oz. prejema transakcij znotraj Unije 14.07.2017 14.07.2017
PRIDOBITEV IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV (atipični davčni zavezanec) – Opravljanje storitev, katerih kraj opravljanja se opredeli ozemlje druge države članice, vendar je storitev oproščena plačila DDV v tej državi članici 07.07.2017 07.07.2017
IZVOZ BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE V TRETJO DRŽAVO – Določitev kraja dobave blaga ter obveznost pridobitve identifikacijske številke za namene DDV v tej državi 30.06.2017 30.06.2017
ROK ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH, KI PREDLAGAJO OBRAČUNE DDV V DAVČNEM OBDOBJU KOLEDARSKEGA TRIMESEČJA 26.06.2017 26.06.2017
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Trenutek nastanka (pridobitev) pravice do odbitka DDV v razmerju do katerega se izteče rok za njeno uveljavitev 20.06.2017 20.06.2017
OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (PREMIČNINA) KOT STVARNI VLOŽEK – Uveljavitev pravice do odbitka DDV ob nabavi blaga ter prenos le-tega na drugega davčnega zavezanca – Popravek odbitka DDV in/ali obračun DDV 13.06.2017 13.06.2017
IZREK GLOBE ODGOVORNI OSEBI ZARADI NEPREDLOŽITVE OZ. PREPOZNE PREDLOŽITVE OBRAČUNA DAVKA 30.05.2017 08.06.2017
DDV VIDIK PRENOSA NOVE NEPREMIČNINE IZ PODJETJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V NJEGOVO GOSPODINJSTVO 29.05.2017 29.05.2017
DDV VIDIK PRENOSA STARE NEPREMIČNINE IZ PODJETJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V NJEGOVO GOSPODINJSTVO 23.05.2017 23.05.2017
STORITEV PREVOZA BLAGA IZ ENE DRŽAVE ČLANICE V DRUGO, OPRAVLJEN OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Prevoz blaga ter določitev kraja opravljanja storitev 11.05.2017 11.04.2017
ZARAČUNAVANJE (»PREFAKTURIRANJE«) STORITEV MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV 03.04.2017 03.04.2017
UDELEŽBA NA SEJMU IN PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Blago, ki se iz prve namembne države članice pošlje neposredno v drugo namembno državo članico 27.03.2017 27.03.2017
PRODAJA BLAGA TER NAKNADNI ODKUP ISTEGA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE – Določitev plačnika DDV skladno z določili ZDDV-1 15.03.2017 15.03.2017
OBVEZNOST OBRAČUNA DDV ZA PREJETO PREDPLAČILO, KI SE NANAŠA NA PRIHODNJO DOBAVO BLAGA Z MONTAŽO V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 10.03.2017 10.03.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 345