Vrhunski slovenski davčni in pravni strokovnjaki predstavljajo:

mali & veliki nepremičninski davčni tris 2016

V Mariboru in Ljubljani

 

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME:

1. TEMA: SRS, ZDDPO-2 (Maribor - Torek, 11.10.2016; Ljubljana - Četrtek, 13.10.2016)

RAČUNOVODSKI IN DDPO VIDIK NEPREMIČNIN

Predavateljica:
Mira Roppa, spec. davč. svet., davčna svetovalka

 • 1. Nepremičnine kot opredmetena osnovna sredstva:
  • pogoji za razvrščanje nepremičnin organizacije med opredmetena osnovna sredstva;
  • opredelitev nabavne vrednosti nepremičnin (nakup, gradnja ali izdelava);
  • kako presojati – kdaj govorimo o nepremičnini in kdaj o opremi?;
  • vlaganja v tujo nepremičnino – lahko? Kdaj in kako?;
  • preostala vrednost, pomembni deli nepremičnin;
  • model nabavne vrednosti in amortiziranje;
  • prevrednotenje zemljišč in zgradb – model revaloriziranja in slabitve – opredelitev računovodskih in davčnih posledic;
  • nepremičnina kot nekratkoročno sredstvo za prodajo;
  • odprava pripoznanja – prodaja ... in možni prehodi na druge »skupine« nepremičnin, npr. med naložbene nepremičnine;
 • 2. Finančni najem nepremičnin, vračilo in/ali prodaja predmeta finančnega najema, opredelitev računovodskih in davčnih posledic;
 • 3. Poslovni najem nepremičnin – opredelitev računovodskih in davčnih posledic;
 • 4. Naložbene nepremičnine:
  • katere nepremičnine so razvrščene v to skupino;
  • pripoznavanje naložbenih nepremičnin (nakup, gradnja ali izdelava);
  • model nabavne vrednosti, amortiziranje in slabitve;
  • prevrednotenje zemljišč in zgradb – model poštene vrednosti, računovodske in davčne posledice;
  • prenosi na konte naložbenih nepremičnin in iz njih;
 • 5. Nepremičnine kot zaloga organizacije - gradite za trg?

2. TEMA (1. del): ZDoh-2, ZDPN-2 ... (Maribor - Torek, 25.10.2016; Ljubljana - Četrtek, 27.10.2016)

DOHODNINA, DPN IN DRUGE DAVČNE ZGODBE NEPREMIČNIN

Predavateljica:
Petra Mlakar, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka

 • 1. Opredelitev vira dohodka v povezavi z nepremičninami – kraj obdavčitve fizične osebe v državi, kjer nepremičnina leži (primer: Slovenija, Hrvaška, Avstrija);
 • 2. Razmejitev posamezne vrste dohodka od nepremičnin skladno z določili ZDoh-2:
  • kdaj dohodek iz dejavnosti (primer: AirBnB) in kdaj dohodek iz oddajanja premoženja v najem (primer: študentsko stanovanje);
  • kdaj drugi dohodek (primer: zadržana ara pri neuspeli prodaji nepremičnine) in kdaj dohodek iz kapitala (primer: prodaja stanovanja);
  • kdaj boniteta in kdaj drugi dohodek (primer: brezplačna uporaba stanovanja);
 • 3. Praktični primeri davčne obremenitve dohodkov pri različni rabi nepremičnine:
  • mesečna, letna najemnina;
  • nadomestilo za uporabo nepremičnine (stavbna pravica, preužitek, služnost);
  • pasti pri obdavčitvi odtujitve nepremičnine (prodaja in dobiček iz kapitala, podaritev in prenos obdavčitve iz kapitala, dokapitalizacija gospodarske družbe z nepremičnino ...);
 • 4. Nekatere posebnosti obdavčitve dohodkov, vezanih na nepremičnine:
  • razdelitev premoženja po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih;
  • podaritev nepremičnine in Zakon o davku na dediščine in darila;
  • dokapitalizacija družbe z nepremičnino in davek na promet nepremičnin.

2. TEMA (2. del): s.p.-ji - SRS, ZDoh-2 ... (Maribor - Torek, 25.10.2016; Ljubljana - Četrtek, 27.10.2016)

KNJIGOVODSKO-DOHODNINSKA OBRAVNAVA NEPREMIČNIN PRI FIZIČNIH OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST

Predavatelj:
Matjaž Kodrič, univ. dipl. ekon., davčni svetovalec

 • 1. Knjigovodska in dohodninska obravnava prenosov nepremičnin med podjetjem in gospodinjstvom – SRS 30 (2016), 50. in 51. člen ZDoh-2:
  • ob začetku opravljanja dejavnosti – prenos iz gospodinjstva v podjetje;
  • med opravljanjem dejavnosti – prenos iz gospodinjstva v podjetje in iz podjetja v gospodinjstvo;
  • ob prenehanju opravljanja dejavnosti – prenos iz podjetja v gospodinjstvo, če se dejavnost ne nadaljuje (ni prenosa podjetja/statusnega preoblikovanja) ali če se dejavnost nadaljuje (prenos podjetja/statusno preoblikovanje);
 • 2. Drugi davčni in nedavčni vidiki prenosov nepremičnin med podjetjem in gospodinjstvom:
  • davek na promet nepremičnin in zemljiška knjiga;
  • dohodnina od dobička iz kapitala;
 • 3. Pogosto prezrti nepremičninski vidiki opravljanja dejavnosti:
  • register osnovnih sredstev;
  • davčno priznavanje stroškov rabe nepremičnine – kaj če nepremičnina ni v registru osnovnih sredstev?;
  • (ali in zakaj) so nepremičnine pomembne tudi za normiranca?

3. TEMA: ZDDV-1 (Maribor - Torek, 08.11.2016; Ljubljana - Sreda, 09.11.2016)

DDV IN NEPREMIČNINE – POPOLNOMA DRUGAČEN DAVČNI SVET

Predavatelj:
mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • 1. Specifična opredelitev pojmov izključno za namene DDV: kaj je nepremičnina, zgradba, konstrukcija, oprema kot sestavni del zgradbe ali konstrukcije ...;
 • 2. Osnovne transakcije v povezavi z nepremičninami: promet storitev ali dobava blaga;
 • 3. Noviteta, ki ni noviteta: predstavitev obširnih pojasnil o pravilih EU glede opredelitev kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami od 01.01.2017 naprej (navezava na 13.b, 31.a in 31.b Izvedbene uredbe ...);
 • 4. Enotno opravljene storitve – navezava na transakcije z nepremičninami;
 • 5. Oh in ah o težavah, praksi in improvizaciji v povezavi s pravico do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami (45. člen ZDDV-1);
 • 6. Kombinacije in permutacije najemnin ter obratovalnih stroškov;
 • 7. Popravki odbitka DDV in nepremičnine (sprememba namembnosti uporabe nepremičnine, likvidacija davčnega zavezanca, prehod med male davčne zavezance);
 • 8. Nekaj posebnosti glede storitev s področja gradbeništva – davčne stopnje, plačnik za DDV ...;
 • 9. Fizične osebe in nepremičnine – opravljanje dejavnosti za namene DDV;
 • 10. Najzanimivejša evropska sodna praksa s področja DDV in nepremičnin, praktični primeri ...

POSEBEN DODATEK (NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKA KNJIGA)

 • opredelitev nepremičnine in temeljnih pravnih načel in pojmov nepremičninskega prava (enotnost nepremičnine, zaupanje v podatke zemljiške knjige, zemljiškoknjižno dovolilo ...);
 • pravne značilnosti stvarnih ter knjižnih obligacijskih pravic na nepremičninah (lastninska pravica, hipoteka, služnosti, stvarno breme, stavbna pravica, prepoved razpolaganja, predkupna pravica ...);
 • vrste in pravne značilnosti zemljiškoknjižnih vpisov (vknjižbe, predznambe, zaznambe, plombe ...);
 • listine, ki so podlaga za vpis v zemljiško knjigo;
 • spori v zvezi s pravicami na nepremičninah ...

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, davčnim svetovalcem, nepremičninskim agentom, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih.

Razlikovanje Malega in Velikega NEPREMIČNINSKEGA DAVČNEGA TRISA

Mali tris zajema:

 • slušatelj poljubno izbere 1 ali 2 ponujeni temi,
 • posamezni temi obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja,
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe,
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo.

Veliki tris zajema

 • slušatelj izbere vse (tri) ponujene teme,
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja,
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe,
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo.

KRAJ IN ČAS IZVEDBE NEPREMIČNINSKEGA DAVČNEGA TRISA

MARIBOR
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)

Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
(center mesta)
Torek, 11. 10. 2016 – 1. tema (SRS, ZDDPO-2)
Torek, 25. 10. 2016 – 2. tema (1. in 2. del) (ZDoh-2, ZDPN-2, ZDavP-2, s.p.-ji)
Torek, 08. 11. 2016 – 3. tema (ZDDV-1)
Izvajanje vsake izmed tem traja
od 9.00 do (predvidoma) 15.00 ure

LJUBLJANA
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)

Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
(LJ-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Četrtek, 13. 10. 2016 – 1. tema (SRS, ZDDPO-2)
Četrtek, 27. 10. 2016 – 2. tema (1. in 2. del) (ZDoh-2, ZDPN-2, ZDavP-2, s.p.-ji)
Sreda, 09. 11. 2016 – 3. tema (ZDDV-1)
Izvajanje vsake izmed tem traja
od 9.00 do (predvidoma) 15.00 ure

Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 15.00 ure.


POZOR!
Vsak udeleženec prejme še
poseben dodatek!

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
DELUX klub davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€
KLUB davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.

V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj, ustrezna pogostitev med odmori + POSEBNO DODATNO GRADIVO.


Primer A izračuna kotizacije:
izbrane 3 teme (Veliki NEPREMIČNINSKI DAVČNI TRIS), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 475,80 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 390,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/ temo = 130,00 EUR).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (Mali NEPREMIČNINSKI DAVČNI TRIS), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član kluba davkoplačevalcev = kotizacija 414,80 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 340,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/ temo = 170,00 EUR).

Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV kluba);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice;


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).

Na vrh