DDV ISKANJE – Navodila za uporabo (podrobnejši pregled)


Za brskanje po dokumentih DDV spletne podatkovne baze DDVpoznavalec.si vam je vedno na voljo tudi iskalec – DDV iskanje – ki vam s pomočjo:

A. iskanega pojma;
 

B. iskanja po naslovu / po vsebini / po nizu besed;
 

C. iskanja po celotni bazi / po modulu / po poglavju;
 

D. iskanja po aktualno / po arhivu;
 

E. iskanja po časovnem limitiranju;
 

pomaga poiskati želeno vsebino (dokument(e)) za vpisani iskani pojem.
 

Iskanje se po vnesenem iskanem pojmu in izbranih parametrih iskanja sproži z izbiro »Išči« ali »lupe« ali s potrditvijo »Enter/Potrdi« na tipkovnici.


DDV iskanje (od A1 do E) je umeščeno na levi strani spletne podatkovne baze. Polje za vpis Iskanega pojma je dodatno / vzporedno vedno na voljo tudi na levi strani zgoraj pod logom DDVpoznavalec.si (A2).

V sklop DDV iskanja spada tudi:

  • prikazovanje zadetkov izvršenega iskanja – opisano pod točko F; in
  • iskanje po dokumentu in pomikanje med zadetki prikazanega dokumenta – opisano pod točko G.

 

A.  Iskani pojem

V »Iskani pojem« lahko vnesete eno (iskana beseda) ali več besed (iskane besede ali iskani niz besed).

Omejitev znakov za posamezno iskano besedo ne obstoji – samostojno ali v iskanem nizu besed – lahko vsebuje en ali več znakov.

Za vpis v »Iskani pojem« so dovoljeni vsi znaki (črke, številke, drugi znaki), razen naslednji nedovoljenih znakov:

  • enojni narekovaj – '
  • dvojni narekovaj – "
  • oklepaj in zaklepaj – ()

Vpisujete lahko tudi »nepopolne besede«, saj bo iskalnik iskal tudi po korenu besede. Predkorenjenja iskalnik ne izvaja/dovoljuje.

 

B.  Iskanje po naslovu / po vsebini / po nizu besed

Iskanje je moč vršiti »po naslovu«, »po vsebini« in »po nizu besed«. Za iskanje mora biti vedno izbrano »po naslovu« ali »po vsebini«, iskanje »po nizu besed« je mogoče v kombinaciji iskanja »po naslovu« in/ali »po vsebini«, lahko pa se iskanje izvrši tudi brez iskanja »po nizu besed«.

Iskanje »po nizu besed« pomeni iskanje niza besed, pri tem pa se le zadnja vpisana beseda koreni (glej tudi primer pod točko 3 iz navodil – hiter pregled; npr. za Iskani pojem »slovenska besed« – iskalo bo dokumente, ki v zaporedju ob »slovenska« vsebujejo tudi »besed«; »besede«; »beseda«; »besedo« …).

Če ste v »Iskani pojem« vpisali več besed, niste pa izbrali »po nizu besed, ste izvršili iskanje z več besedami.

DDV iskanje bo za iskanje:

  • »po naslovu« prikazalo zadetke, ki Iskani pojem vsebujejo v naslovu dokumenta;
  • »po vsebini« prikazalo zadetke, ki Iskani pojem vsebujejo v vsebini dokumenta.

 

C.  Iskanje po celotni bazi / po modulu / po poglavju (»navigacija«)

 

Iskanje je moč vršiti po celotni podatkovni bazi ali po posameznih sklopih podatkovne baze (modulih, poglavjih, podpoglavjih).

 

Iskanje po celotno podatkovni bazi ali po njenih delih vršite z navigacijo – npr. po modulu iščete, ko se nahajate v izbranem modulu.

 

Priporočilo – če iščete določen dokument ali pa bi želeli dokument z določenega sklopa, se najprej postavite v želeni sklop (npr. če želite poiskati določeno mnenje FURS-MF – se najprej postavite oz. izberite poglavje »Mnenja FURS-MF«).

 

D.  Iskanje po aktualno / po arhivu

Iskanje je moč vršiti »po aktualno« ali »po arhivu« ali kombinacijo obojega. Za iskanje mora biti vedno izbrano »po aktualno« ali »po arhivu.

DDV iskanje bo za iskanje:

  • »po aktualno« prikazalo le zadetke, ki so razvrščeni med aktualne dokumente;
  • »po arhivu« prikazalo le zadetke, ki so razvrščeni v arhiv – glede na trenutno veljavno zakonodajo. Ti zadetki imajo za naslovom dokumenta v seznamu zadetkov tudi označitev z »*A«.

Priporočilo – če vam iskalnik ponudi veliko število zadetkov, poizkušajte število zadetkov zmanjšati oz. eliminirati z iskanjem zadetkov le »po aktualno«.

 

E.  Iskanje po časovnem limitiranju

Iskanje je moč vršiti tudi z omejitvijo »časovne« veljavnosti oz. po časovnem limitiranju. Osnovna nastavitev iskalnika je takšna, da zajame vse dokumente.

DDV iskanje bo za iskanje z vnosom starejšega datuma (»od«) in mlajšega datuma (»do«) prikazalo le dokumente, ki so bili vneseni v izbranem obdobju.

 

F.  Prikazovanje zadetkov izvršenega iskanja

Izvršeno iskanje vam bo zadetke ponudilo v zaporedju, pri čemer je v prvem ponujenem zadetku največ zadetkov za Iskani pojem (posebnost pri iskanju večbesedne zveze – iskalnik prikaže najprej zadetke, ki vsebujejo točno iskani zaporedni niz besed, nato pa vse ostale zadetek). Kadar vam iskalec ponudi več kot 25 zadetkov, bodo le-ti razvrščeni v skupino po 25 zadetkov.

V glavi in nogi izvršenega iskanja vam je podan tudi Iskani pojem, število zadetkov in številka za skupino zadetkov. Med skupinami zadetkov se pomikate z izbiro številke za skupino zadetkov ali »naprej«, »nazaj«, »na konec«, »na začetek«. Zadetki, ki so razvrščeni v arhiv, imajo za naslovom dokumenta v seznamu zadetkov tudi označitev z »*A«.

Skladno s prikazom zadetkov izvršenega iskanja vam tudi v DDV iskanje ostanejo izpisani nastavljeni parametri izvršenega iskanja.

Priporočilo – prikazane zadetke lahko tudi sortirate po naslovu ali po datumu vpisa.

 

G.  Iskanje po dokumentu in pomikanje med zadetki prikazanega dokumenta

Z iskalnikom lahko vršite tudi iskanje po prikazanem dokumentu, ki ga lahko poljubno in brez omejitev tudi spreminjate.

DDV iskanje za iskanje po prikazanem dokumentu aktivirate z izbiro lupe v glavi dokumenta.

Za iskanje po prikazanem dokumentu veljajo splošna pravila za vpis Iskanega pojma (opisano zgoraj), razen glede omejitve znakov. Iskanje po prikazanem dokumentu pri vnosu iskanega niza besed išče najprej zadetke niza besed in če le-ta obstoji prikaže zadetke le za niz besed, če pa le-ta ne obstoji, pa išče in prikaže zadetke samostojnega iskanja besede ali več besed.

Omejitev znakov za posamezno iskano besed obstoji – samostojno ali v iskanem nizu besed – naj vsebujejo tri ali več znakov. Besed, ki vsebujejo dva ali en znak iskalnik ne bo iskal.

Iskanje se po vnesenem iskalnem pojmu sproži z izbiro »Išči« ali s potrditvijo »Enter/Potrdi« na tipkovnici. Polje za vpis iskanega pojma lahko počistite tudi z izbiro »x«.

Z izbiro enega dokumenta iz zadetkov izbranega iskanja, se vam le-ta prikaže na monitorju, pri čemer vas v dokumentu postavi na besedilo, ki vsebuje zadetek (tj. iskano besedo ali iskane besede ali iskani niz besed). Enako velja za izvršeno iskanje po prikazanem dokumentu.

Vsi zadetki so rumeno senčeni, prvi zadetek v dokumentu pa tudi rdeče obrobljen – tj. označitev tistih delov v besedilu zadetka, ki se nanašajo na iskano besedo ali iskane besede ali iskani niz besed. Med zadetki se pomikate z izbiro naprej »>>« ali nazaj »<<«, pri čemer vam naslednji / prejšnji zadetek (oz. zadetek, ki ga trenutno prikaže) obrobi rdeče.

 

Hiter pregled delovanja iskalnika