aktualno arhiv vse     Število vpisov: 535
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
NEPREMIČNINA, KI NI ZASEDENA, VENDAR JE NA VOLJO NA TRGU Z NAMENOM ODDAJE – Dolžnost popravka začetnega odbitka DDV – Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem – Pravica do izbire za obdavčitev (C-672/16) Imofloresmira – Investimentos Imobiliários 28.02.2018 01.03.2018
OPROSTITEV DDV PRI IZVOZU – Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom (C-307/16) Stanisław Pieńkowski 28.02.2018 02.03.2018
ZNESEK ZAMUDNIH OBRESTI, DOLGOVANIH NA PODLAGI NACIONALNEGA PRAVA – Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu – Vračilo presežnega DDV – Zamuda pri vračilu (C-387/16) Nidera 28.02.2018 05.03.2018
POJEM OSEBA JAVNEGA PRAVA ZA NAMENE DDV – Gospodarska družba, ki je v 100 % lasti občine in je zadolžena za opravljanje nekaterih javnih nalog v pristojnosti te občine – Opredelitev teh nalog in plačila zanje v pogodbi, sklenjeni med to družbo in to občino (C-182/17) Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit 22.02.2018 22.02.2018
SPREMEMBA DEJAVNIKOV, UPORABLJENIH ZA DOLOČITEV ODBITKA DDV – POJEM TRANSAKCIJE, KI OSTANEJO V CELOTI ALI DELNO NEPLAČANE – Vpliv pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave – Popravek odbitka DDV (C-396/16) T-2 22.02.2018 23.02.2018
ZAPOREDNE DOBAVE, KI SE NANAŠAJO NA ISTO BLAGO – Kraj druge dobave – Informacija prvega dobavitelja – Identifikacijska številka za DDV – Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka DDV (C-628/16) Kreuzmayr 21.02.2018 21.02.2018
NIŽJA STOPNJA DDV – Enotna storitev, sestavljena iz dveh ločenih elementov – Selektivna uporaba nižje stopnje DDV za enega od teh elementov – Turistični ogled stadiona ter obisk muzeja (C-463/16) Stadion Amsterdam 18.01.2018 22.01.2018
PRENEHANJE DRUŽBE, KATEREGA POSLEDICA JE NJEN IZBRIS IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun (C-552/16) Wind Inovation 1 09.01.2018 13.11.2017
POPUSTI, ODOBRENI NOSILCEM ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Znižanje davčne osnove za namene DDV – Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice – Načela, opredeljena v sodbi C-317/94 (C-462/16) Boehringer Ingelheim Pharma 20.12.2017 21.12.2017
DAJATVE, POBRANE V NASPROTJU S PRAVOM UNIJE – OVIRE ZA VRAČILO PREPLAČILA DDV – Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti (C-500/16) Caterpillar Financial Services 20.12.2017 22.12.2017
TRŽENJSKA STRUKTURA, KI TEMELJI NA DOBAVI BLAGA PREK OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja – Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe (C-305/16) Avon Cosmetics 14.12.2017 15.12.2017
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17) M. A. S. in M.B. 05.12.2017 06.12.2017
OMEJITEV PRAVICE DO ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE, ČE POGODBENI PARTNER NE OPRAVI PLAČILA – Polje proste presoje držav članic pri prenosu – Sorazmernost obdobja, v katerem mora podjetnik zagotavljati vnaprejšnje financiranje (C-246/16) Enzo Di Maura 23.11.2017 24.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO OBJEKTOV ALI NJIHOVIH DELOV TER ZEMLJIŠČ, NA KATERIH STOJIJO – Načelo prepovedi zlorab – Uporaba, če ne obstajajo nacionalni predpisi za prenos tega načela (C-251/16) Cussens in drugi 23.11.2017 27.11.2017
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO SE ŠTEJE, DA JE DDV DEL CENE STORITVE, KI SE OPRAVI PRI OPRAVLJANJU SVOBODNEGA POKLICA – Najnižji zneski nagrad, ki jih določi poklicna organizacija odvetnikov (C-427/16 in C-428/16) CHEZ Elektro Bulgaria 23.11.2017 28.11.2017
OPROSTITEV DDV, KI VELJA ZA DOBAVE OBJEKTOV – Prodaja objekta, ki ga je lastnik uporabljal za lastne potrebe in ki je bil pred to prodajo prenovljen – Pojem prva uporaba in prenova (C-308/16) Kozuba Premium Selection 16.11.2017 17.11.2017
PODATKI, KI MORAJO BITI OBVEZNO NAVEDENI NA RAČUNIH – Pravica do odbitka DDV – Legitimno pričakovanje davčnega zavezanca, da so pogoji za pravico do odbitka izpolnjeni (C-374/16 in C-375/16) Rochus Geissel 15.11.2017 16.11.2017
MOŽNOST ODBITKA DOLGOVANEGA ALI PLAČANEGA VSTOPNEGA DDV – Izstopne transakcije v drugih državah članicah – Sistem oprostitve DDV v državi članici, v kateri se uveljavlja pravica do odbitka (C-507/16) Entertainment Bulgaria System 15.11.2017 22.11.2017
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA ZA NEKATERE DOBAVE BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV UPORABIJO NIŽJO STOPNJO DDV – Sveže pecivo in slaščice – Minimalni rok trajanja ali rok uporabnosti (C-499/16) AZ 09.11.2017 14.11.2017
ODLOČBA O ODMERI DDV, KI JO IZDAJO NACIONALNI DAVČNI ORGANI, NE DA BI DAVČNEMU ZAVEZANCU OMOGOČILI DOSTOP DO INFORMACIJ IN DOKUMENTOV, KI SO PODLAGA ZA NAVEDENO ODLOČBO – Nacionalna ureditev, ki določa pravico do izjave in pravico do obveščenosti med upravnim davčnim postopkom (C-298/16) Ispas 09.11.2017 15.11.2017
VPIS V REGISTER ZAVEZANCEV ZA DDV – Nacionalna zakonodaja, s katero se zahteva predložitev zavarovanja – Boj proti utaji – Načelo prepovedi diskriminacije in retroaktivnosti (C-534/16) BB construct 26.10.2017 26.10.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA STORITVE, KI SO TESNO POVEZANE S ŠPORTOM – Pojem šport – Dejavnost s fizično prvino (C-90/16) The English Bridge Union 26.10.2017 27.10.2017
STORITVE PRODAJE IN NAMEŠČANJA NA NEPREMIČNINE – Opredelitev enotne transakcije za namene DDV – Francoski čezmorski departmaji – Nepristojnost Sodišča EU (C-303/16) Solar Electric Martinique 19.10.2017 23.10.2017
RAČUN, KI GA IZDA DAVČNI ZAVEZANEC, KI GA JE DAVČNA UPRAVA RAZGLASILA ZA NEDEJAVNEGA – Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Neupoštevanje dokazov o neobstoju davčne utaje ali davčne izgube (C-101/16) SC Paper Consult 19.10.2017 20.10.2017
POGODBA O LIZINGU, RAZDRTA ZARADI NEPLAČILA NAJEMNIN – Zmanjšane ob preklicu ali odpovedi – Zmanjšanje ob popolnem ali delnem neplačilu – Razlikovanje (C-404/16) Lombard Ingatlan Lizing 12.10.2017 16.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 535