aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODVETNIŠKA DEJAVNOST – Brezplačno zastopanje strank v postopkih pred sodišči – Obdavčitev prejetih povračil stroškov postopka (X Ips 8/2017) 13.09.2023 14.02.2024
PRENOS PRAVICE DO RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINO KOT LASTNIK – Pridobitev posesti na nepremičnini – Vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo (X Ips 351/2016) 28.08.2019 24.12.2019
PREVZEM ODVETNIŠKE PISARNE – Zadržanje osnovnih sredstev ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti (X Ips 473/2014) 27.10.2016 23.06.2017
Uporaba blaga za zasebne namene - Delovanje kot davčni zavezanec – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik 21.05.2015 21.05.2015
Koncesijska pogodba o gradbenih delih – Obnova in vzdrževanje cest – Enotno opravljena storitev za namene DDV 21.11.2013 11.04.2014
Povečana poraba električne energije kot indikator o opravljanju gostinske dejavnosti – Ugotovitev prometa blaga oz. opravljanja storitev s cenitvijo 13.06.2013 21.08.2015
Gradnja nepremičnine in priznanje solastninske pravice na nepremičnini – Predmet obdavčitve za namene DDV 27.12.2012 23.08.2013
Opravljanje gostinske dejavnosti kot fizična oseba – Ločitev opravljanja dejavnosti od društva in funkcije, ki jo ima fizična oseba v društvu 13.09.2012 10.09.2014
Za namene DDV obdavčljiva zamenjava storitev – Oddajanje v najem prostorov za namestitev določenih naprav 22.12.2011 03.10.2012
Izgradnja komunalnega omrežja – Pravica do odbitka DDV 15.12.2011 28.11.2012
Izdaja blaga iz poslovalnic na podlagi fiktivnih računov - Fiktivno ustvarjena zaloga 06.10.2011 24.08.2015
Gradnja poslovnega objekta po načelu soinvestitorstva – Stvarni vložek v osnovni kapital drugega davčnega zavezanca – Obdavčljiva transakcija z vidika DDV 10.06.2011 29.08.2014
Gradnja in prodaja trgovskega centra z zemljišči – Prodaja zemljišč, ki so del osnovnih sredstev s.p. in zemljišč, ki so v lasti fizične osebe kot nosilca s.p. – Obračun DDV 25.05.2011 24.04.2015
DDV pri brezplačni odsvojitvi blaga z logotipom ter obravnava transakcij z nepremičninami kot finančni ali operativni najem 27.05.2010 18.03.2011
DDV obravnava pri (od)dajanju plovil za plovbo v podnajem 20.05.2010 19.05.2011
Storitve, ki so neposredno povezane z izvozom blaga - Vnos blaga v skladišče pod pariteto FCA- franco kamion 10.12.2009 25.03.2011
Plačilo DDV od prejetih odškodnin, pogodbenih kazni oziroma od povračila škod zaradi razveljavitve pogodbe 19.11.2009 25.03.2011
Nakup nepremičnine za opravljanje dejavnosti bodisi od sebe kot fizične osebe ali od tretje osebe in DDV – Pomembno pravno vprašanje 05.03.2009 10.11.2009
Prometni davek in davek na dodano vrednost – Obravnava finančnega leasinga 17.04.2008 20.08.2009
Plačilo uvoznih dajatev v Sloveniji od blaga, prijavljenega v drugi državi za izvoz 30.03.2005 06.06.2005
Plačilo uvoznih dajatev od blaga, prijavljenega v tranzitni postopek 10.03.2005 30.05.2005
Uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife 14.01.2004 15.10.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22