aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
GLAVNA POSLOVNA ENOTA IN PODRUŽNICA DRUŽBE S SEDEŽI V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Skupina za DDV – Pojem davčni zavezanec (C-812/19) Danske Bank 11.03.2021 15.03.2021
POJMA EKONOMSKA DEJAVNOST IN DAVČNI ZAVEZANEC – Transakcije, s katerimi se iz premoženja trajno dosega dohodek – Upnikova pridobitev nepremičnin, ki so predmet izvršbe za izterjavo posojil, zavarovanih s hipotekami, in prodaja teh nepremičnin (C-655/19) AJFP Sibiu in DGRFP Braşov 20.01.2021 22.01.2021
OPROSTITEV ZA STORITVE, KI JIH ZA SVOJE ČLANE OPRAVIJO NEODVISNE SKUPINE OSEB – Uporaba za skupine za DDV (C-77/19) Kaplan International Colleges UK 18.11.2020 19.11.2020
POJEM DAVČNI ZAVEZANEC ZA NAMENE DDV – Družbena pogodba – Poslovno partnerstvo – Pripis ekonomske dejavnosti enemu od poslovnih partnerjev – Določitev davčnega zavezanca za davek (C-312/19) Valstybinė mokesčių inspekcija (Contrat d'activité commune) 16.09.2020 17.09.2020
POJEM DAVČNI ZAVEZANEC – OSEBA, KI OPRAVLJA ODVETNIŠKI POKLIC – Pravnomočna sodna odločba – Načelo pravnomočnosti – Obseg tega načela v primeru, v katerem ta odločba ni združljiva s pravom Unije (C-424/19) UR (Assujettissement des avocats à la TVA) 16.07.2020 20.07.2020
DEJAVNOST ČLANA NADZORNEGA SVETA FUNDACIJE – Davčni zavezanec – Ekonomska dejavnost, ki se izvaja neodvisno (C-420/18) IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance) 13.06.2019 13.06.2019
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA PREMOŽENJU, KI JE V LASTI OBČINE, PROTI PLAČILU ODŠKODNINE DRŽAVI, ZA IZGRADNJO DRŽAVNE CESTE – Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik – Pojem odškodnina (C-665/16) Gmina Wrocław 13.06.2018 13.06.2018
POJEM OSEBA JAVNEGA PRAVA ZA NAMENE DDV – Gospodarska družba, ki je v 100 % lasti občine in je zadolžena za opravljanje nekaterih javnih nalog v pristojnosti te občine – Opredelitev teh nalog in plačila zanje v pogodbi, sklenjeni med to družbo in to občino (C-182/17) Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit 22.02.2018 22.02.2018
DEJAVNOST UPRAVLJANJA IN DAJANJA CESTNE INFRASTRUKTURE NA RAZPOLAGO ZA PLAČILO CESTNINE – Dejavnosti, ki jih oseba javnega prava izvaja kot javni organ – Prisotnost zasebnih subjektov ter znatno izkrivljanje konkurence (C-344/15) National Roads Authority 19.01.2017 25.01.2017
DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA, KI DOBAVLJAJO BLAGO POD SKUPNIM PRODAJNIM IMENOM IN PREK GOSPODARSKE DRUŽBE – Pojem davčni zavezanec (C-340/15) Christine Nigl in drugi 12.10.2016 27.10.2016
Izgradnja in izkoriščanje kanalizacije s strani neprofitne gospodarske družbe – Pojem davčni zavezanec in ekonomska dejavnost – Vpliv financiranja objektov z državnimi pomočmi in pomočmi Evropske unije Lajvér Meliorációs Nonprofit 02.06.2016 03.06.2016
Lokalna skupnost, ki opravlja storitev šolskega prevoza – Pojem davčni zavezanec ter opravljanje ekonomske dejavnosti Gemeente Borsele 12.05.2016 12.05.2016
Pojem oseba javnega prava za namene DDV – Delniška družba zadolžena za to, da v avtonomni regiji Azori zagotavlja storitve na področju načrtovanja in upravljanja zdravstvene službe Saudacor 29.10.2015 30.10.2015
Davčni zavezanci – Razlaga izraza neodvisno – Občinski subjekt – Ekonomske dejavnosti, ki jih organizacijska enota občine ne opravlja kot državni organ Gmina Wroclaw 29.09.2015 01.10.2015
Prodaja zemljišč, ki spadajo v osebno premoženje fizične osebe, ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik – Davčni zavezanec, ki deluje kot tak Petar Kezić, s.p., Trgovina Prizma 09.07.2015 16.07.2015
Prekvalifikacija transakcije s strani nacionalne davčne uprave v gospodarsko dejavnost, ki je predmet DDV – Načelo pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo Radu Florin Salomie in Nicolae Vasile Oltean 09.07.2015 20.07.2015
Notranje izdajanje računov za storitve, ki jih opravi matična družba s sedežem v tretji državi za svojo podružnico, ki je članica skupine za DDV v državi članici – Obdavčljivost opravljenih storitev Skandia America 17.09.2014 17.09.2014
Upravljanje s fotonapetostno napravo, ki je nameščena na strehi stanovanjske hiše – Pojem »gospodarska dejavnost« za namene DDV Fuchs 20.06.2013 27.06.2013
Fizična oseba, identificirana za namene DDV za svojo dejavnost in priložnostno opravljanje vsake druge ekonomske dejavnosti – Pojem »davčni zavezanec« Kostov 13.06.2013 13.06.2013
Nacionalna zakonodaja, ki možnost oblikovanja skupine oseb, ki se lahko obravnava kot en davčni zavezanec za DDV, omejuje na podjetja iz finančnega in zavarovalniškega sektorja Komisija proti Švedski 25.04.2013 25.04.2013
Nacionalna zakonodaja, ki dopušča vključitev oseb, ki niso davčni zavezanci, v skupino oseb, ki so lahko obravnavane kot en zavezanec za DDV Evropska komisija proti Irski 09.04.2013 16.04.2013
Igrišča, ki so v lasti davčnega zavezanca (občine) in jih je preuredila tretja oseba – Uporaba igrišč za svojo gospodarsko dejavnost, oproščeno plačila DDV Gemeente Vlaardingen 08.11.2012 13.11.2012
Dobava lesa, ki jo opravi fizična oseba za odpravo škode zaradi višje sile ter pojem gospodarska dejavnost za namene DDV Rēdlihs 19.07.2012 26.07.2012
Opravljanje storitev za plačilo in opravljanje gospodarske dejavnosti – Odkup slabe terjatve po ceni, ki je nižja od njihove nominalne vrednosti GFKL Financial Services 27.10.2011 08.11.2011
Storitve, ki jih opravi izvajalec, ki prebiva v isti državi kot naročnik, vendar ima sedež gospodarske dejavnosti v drugi državi – Pojem Stoppelkamp 06.10.2011 07.10.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37